Hrajeme o tisíce grilů!

Léto je v plném proudu a Vám k dokonalosti chybí už jenom ugrilovat si s přáteli nebo rodinou pořádný šťavnatý steak, zrající sýr nebo na vlákniny bohatou zeleninu? Zkuste štěstí v naší soutěži a trendy gril může být Váš. Kupte v jakémkoliv hypermarketu GLOBUS v ČR alespoň 2 produkty OTMA nebo OTMA Gurmán a vyhrajte červený gril Weber Master Touch GBS 57.

HRAJEME O TISÍCE GRILŮ. KAŽDÝ LOS MŮŽE VYHRÁT!

Termín soutěže: 2. 7. – 29. 7. 2018

Více informací na www.soutez.otma.cz

 

Pravidla spotřebitelské soutěže „Hrajte s námi o tisíce grilů“

1.  Organizátor a provozovatel

Provozovatelem a organizátorem spotřebitelské soutěže „Hrajte s námi o tisíce grilů“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Mediarex Communications, s.r.o. se sídlem Praha 1, Loretánská 13, 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 88188, IČ: 26699249 (dále jen „Organizátor“). Organizátor jako provozovatel Soutěže zajišťuje veškeré činnosti související se zajištěním řádného průběhu Soutěže.

 

2.  Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 2. 7. 2018 do 29. 7. 2018 včetně (dále jen „Doba konání soutěže“) v prodejnách společnosti Globus na území České republiky. Nárok na hlavní výhru je možné uplatnit do 10. 8. 2017 (rozhodující je poštovní razítko na obálce).

 

3.  Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky,  která  se  zúčastní  v uvedeném  období  soutěže  a  splní  všechny  její  podmínky  (dále jen

„Soutěžící“).

 

Zapojení do soutěže:

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v období trvání soutěže učiní a zaplatí v kterékoliv prodejně Globus v České republice nákup nejméně 2 produktů Otma nebo Otma Gurmán, přičemž po splnění těchto podmínek dostane v prodejně hrací kartu (dále jen „hrací karta“ nebo „los“). Seznam produktů, s nimiž se lze zapojit do soutěže, je uveden níže.

Specifikace hrací karty:

 • Hrací karta obsahuje 16 hracích stíracích polí
 • Soutěžící setře 5 libovolných hracích polí. Pokud se objeví 5 shodných výherních symbolů J, Soutěžící získává nárok na hlavní výhru – party gril Weber Master Touch GBS 57
 • Nevýherním symbolem je L

Hrací karta zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 5 (pět) hracích polí z 16 (šestnácti) a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní hrací pole jsou nesetřená a nepoškozená. Panel s označením „Zde nestírat“ nesmí být setřen ani jinak poškozen. Ke kartě s nárokem na výhru musí soutěžící přiložit účtenku nebo kopii účtenky, potvrzující kvalifikační nákup.

Za hrací karty nezakládající nárok na výhru se považují následující hrací karty:

 • Soutěžící uplatnil svůj nárok na výhru (viz čl. 4.) po 10. 8. 2018
 • Je setřeno právě 5 (pět) hracích polí, ale Soutěžící neobjevil 5 (pět) shodných výherních symbolů
 • Je setřeno více než 5 (pět) hracích polí
 • Soutěžící není schopen doložit nákup platnou účtenkou
 • Panel s označením „Zde nestírat“ je setřen nebo jinak poškozen
 • Na hrací kartě je poškození, které umožňuje identifikovat symboly na více než 5 (pěti) hracích polích téže hrací karty (např. vpichy, tenké škrábance procházející celou krycí vrstvou)
 • Hrací karta byla pozměněna chemicky, elektronicky nebo tiskovou cestou.

 

Nedůležitá poškození hrací karty, která nikterak nezasahují do hracích polí nebo do bezpečnostního panelu "Zde nestírat!“ nejsou důvodem k zamítnutí nároku na výhru. Posouzení toho, zda se jedná o nedůležité poškození hrací karty, náleží Organizátorovi.

 

 1. Výhry, určení výherců

Výhry, určení výherců, uplatnění a distribuce výher

 • Pokud soutěžící nalezne po setření polí 5 (pět) shodných výherních symbolů J, stává se výhercem hlavní výhry. Hrací kartu s kontaktními údaji spolu s příslušnou účtenkou nebo její kopií zašle na adresu O-Mediarex, Loretánská 13, 118 00 Praha 1 a to nejpozději dne 10. 8. 2018 (rozhodující je poštovní razítko na obálce).
 • Na hlavní výhru je nárok pouze v případě, že hrací karta nebude poškozena podle výše uvedených případů a bude správně setřeno právě 5 (pět) hracích polí s tím, že hrací karta bude doplněna příslušnou účtenkou nebo kopií účtenky.
 • Výherci hlavní výhry pak obdrží tuto hlavní výhru tak, že jim bude odeslána přepravní službou po skončení soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Hamé s.r.o. nebo společnosti Globus ČR, k.s. nebo Organizátorovi a dále osoby blízké těmto osobám ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku.

 

5.  Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzením - podpisem souhlasu na losu vyjadřuje účastník svůj výslovný souhlas s úplnými pravidly Soutěže a současně uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušnými vnitrostátními předpisy, společnosti Hamé s.r.o. se sídlem Na Drahách 814, Kunovice, PSČ 686 04, IČ 28213556  (správce osobních údajů) souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email k marketingovým účelům, tzn. nabízení výrobků a služeb a dále pak pro potřeby vyhodnocení této soutěže.  Tento souhlas účastník soutěže poskytuje na dobu 5 let.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím organizátora, společnosti Mediarex Communications, s.r.o., Loretánská 13, 118 00 Praha 1, IČ: 26699249

Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to mailem na adresu soutez@mediarex.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Účastník má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se účastníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané obecným nařízením o ochraně osobních údajů na přenositelnost osobních údajů. Účastník má dále právo podat stížnost přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Za splnění zákonných požadavků má účastník i právo vznést námitku proti zpracování svých údajů.

 

6.    Ostatní ujednání

 • Svým zapojením do soutěže vyjadřuje účastník v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených Organizátorem v souvislosti s pořádáním této soutěže, identifikací výherce a předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou. Soutěžící uděluje tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným, a to na dobu 18 měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže.
 • Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.
 • Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že účastník soutěže jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.
 • Pokud v některé z prodejen Globus v České republice stoupne počet výherců nad úroveň, kterou lze rozumně předpokládat, Organizátor si vyhrazuje právo zastavit vyplácení výher v takové prodejně až do vyšetření celé záležitosti. Promoakce v ostatních prodejnách tím není nikterak narušena.
 • Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit promoakci v jakékoliv prodejně Globus v České republice nebo v celé síti, pokud vznikne důvodné podezření, že došlo k podvodu nebo trestnému činu. Pokud se takové podezření potvrdí, vyhrazuje si Organizátor právo spotřebitelskou soutěž ukončit.
 • Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.
 • Účastník soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Organizátor neodpovídá za případné vady výhry. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.
 • Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Organizátora ve vztahu ke spotřebitelům.
 • Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.
 • Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže budou zveřejněny na webu www.soutez.otma.cz.
 • Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.soutez.otma.cz.

 

 1. Seznam produktů Otma a Otma Gurmán, zařazených do promoakce

Seznam hypermarketů Globus

Hypermarket Globus Ulice Město PSČ
Praha - Čakovice Kostelecká 823 Praha 9 196 00
Praha - Černý Most Chlumecká 765/6 Praha 9 198 19
Praha - Zličín Sárská 5/133 Praha 5 155 00
Brno Hradecká 40 Brno Ivanovice 621 00
České Budějovice České Vrbné 2327 České Budějovice 370 11
Havířov U Skleníků 1490/24 Havířov - Prostřední Suchá 735 64
Chomutov Černovická 5430 Chomutov 430 03
Karlovy Vary - Jenišov Obchodní 30 Jenišov u Karlových Varů 362 11
Liberec Sousedská 600 Liberec XI - Růžodol I 460 11
Olomouc Pražská 39/248 Olomouc 779 00
Opava Těšínská 83 Opava 746 00
Ostrava Spojovací 326 Ostrava - Plesná 725 27
Pardubice Poděbradská 293 Pardubice 532 06
Plzeň - Chotíkov Chotíkov 385 Chotíkov u Plzně 330 17
Trmice Tyršova 869 Trmice 400 04

V Kunovicích dne 1. 7. 2018