VYHRAJTE S OTMOU DOMÁCÍ UDÍRNU

VYHRAJTE S OTMOU DOMÁCÍ UDÍRNU

Milujete léto a s ním spojené uzení a grilování? OTMA má pro Vás jedinečnou soutěž, díky které můžete na voňavý, šťavnatý steak, či zeleninu pozvat nejen rodinu, ale také své nejbližsí přátelé. Kupte v jakémkoliv hypermarketu GLOBUS v ČR produkty OTMA v hodnotě nejméně 49 Kč, získejte soutěžní los a vyhrajte domácí udírnu WEBER SMOKEY MOUNTAIN COOKER 47 cm.

 

Každý los obsahuje výherní kombinaci, každý z Vás může VYHRÁT! Stačí tak málo!

 

 

Termín soutěže od 7.8. do 31.8.2017

Více informací k soutěži na www.soutez.otma.cz

 

Pravidla spotřebitelské soutěže „Vyhrajte domácí udírnu s produkty OTMA“

1. Organizátor a provozovatel

Provozovatelem a organizátorem spotřebitelské soutěže „Vyhrajte domácí udírnu s produkty OTMA“ (dále jen „Soutěž“) je společnost MCP – Mediarex Customer Promotions, s.r.o. se sídlem Praha 1, Loretánská 13, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 218765, IČO: 02372819 (dále jen „Organizátor“). Organizátor jako provozovatel Soutěže zajišťuje veškeré činnosti související se zajištěním řádného průběhu Soutěže.

 

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 7. 8. 2017 do 31. 8. 2017 včetně (dále jen „Doba konání soutěže“) v prodejnách společnosti Globus (hypermarkety Globus – 15) na území České republiky. Nárok na hlavní výhru je možné uplatnit do 10. 9. 2017. Nárok na garantovanou výhru je možné využít, na veškeré zboží na e-shopech: www.wgrills.cz, www.fajri.cz nebo www.fajristone.cz do 31. 12. 2017.

 

3. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se zúčastní v uvedeném období soutěže a splní všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“).

Zapojení do soutěže:

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v období trvání soutěže učiní a zaplatí v kterékoliv prodejně (hypermarketu) Globus v České republice nákup produktů OTMA v hodnotě nejméně 49 Kč, přičemž po splnění těchto podmínek dostane v prodejně hrací stírací kartu (dále jen „hrací karta“ nebo „stírací karta“).

Specifikace stírací karty:

• Hrací karta obsahuje 16 herních stíracích polí

• Soutěžící setře 5 libovolných hracích polí. Pokud se objeví 5 shodných výherních symbolů :), Soutěžící získává nárok na hlavní výhru – domácí udírnu Weber.

• Nevýherním symbolem je :(

Hrací karta zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 5 (pět) hracích polí z 16 (šestnácti) a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní hrací pole jsou nesetřená a nepoškozená. Panel s označením „Zde nestírat“ nesmí být setřen ani jinak poškozen.

Za karty nezakládající nárok na výhru se považují následující karty:

• Soutěžící uplatnil svůj nárok na výhru (viz čl. 4.) po 10. 9. 2017

• Je setřeno právě 5 (pět) hracích polí, ale Soutěžící neobjevil 5 (pět) shodných výherních symbolů

• Je setřeno více než 5 (pět) hracích polí

• Soutěžící není schopen doložit nákup platnou účtenkou

• Panel s označením „Zde nestírat“ je setřen nebo jinak poškozen

• Na kartě je poškození, které umožňuje identifikovat symboly na více než 5 (pěti) hracích polí téže karty (např. vpichy, tenké škrábance procházející celou krycí vrstvou)

• Karta byla pozměněna chemicky, elektronicky nebo tiskovou cestou.

Nedůležitá poškození hrací karty, která nikterak nezasahují do hracích polí nebo do bezpečnostního panelu "Zde nestírat!“ nejsou důvodem k zamítnutí nároku na výhru. Posouzení toho, zda se jedná o nedůležité poškození hrací karty, náleží Organizátorovi.

 

4. Výhry, určení výherců, uplatnění a distribuce výher

• Pokud soutěžící nalezne po setření polí 5 (pět) shodných výherních symbolů :), stává se výhercem hlavní výhry. Hrací kartu s kontaktními údaji spolu s příslušnou účtenkou nebo její kopií zašle na adresu OTMA - Mediarex, Loretánská 13, 118 00 Praha 1 a to nejpozději dne 10. 9. 2017 (rozhodující je poštovní razítko na obálce).

• Na hlavní výhru je nárok pouze v případě, že karta nebude poškozena podle výše uvedených případů a bude správně setřeno právě 5 (pět) herních polí s tím, že karta bude doplněna příslušnou účtenkou.

• Výhra stylová udírna WEBER SMOKEY MOUNTAIN COOKER 47 CM – Gril Weber a udírna v jednom

• Výherci hlavní výhry pak obdrží tuto hlavní výhru tak, že jim bude odeslána přepravní službou, nejpozději do dvou měsíců od konce soutěže – nejpozději do 10. 12. 2017.

• Každý ze soutěžících získá zapojením se do soutěže slevu 5 % na veškeré zboží na e-shopech: www.wgrills.cz, www.fajri.cz nebo www.fajristone.cz. Každá hrací karta obsahuje unikátní sériové číslo, které když soutěžící zadá při objednávce do políčka Mám slevu ze soutěže s Otmou (po zapsání unikátního sériového čísla klikne na tlačítko – přidat slevu, poté může soutěžící, pokračovat dalším krokem, k objednávce). Nárok na garantovanou výhru je možné využít do 31. 12. 2017

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Hamé s.r.o. nebo společnosti Globus ČR, k.s. nebo Organizátorovi a dále osoby blízké těmto osobám ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku.

 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zapojením do Spotřebitelské soutěže soutěžící potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění vyjadřuje souhlas:

• se zpracováním svých osobních údajů Organizátorem v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, rok narození, pohlaví (žena, muž), za účelem jejich zpracování souvisejícího s účastí v soutěži.

• Se zpracováním osobních údajů za účelem marketingové podpory soutěže. Souhlas zahrnuje uvedení jména, příjmení a podobizny ve formě tiskové zprávy, fotografie či audiovizuálního záznamu na internetových stránkách společnosti Hamé s.r.o. či Organizátora soutěže.

• Zároveň Soutěžící vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle výše uvedeného rozsahu v písm. a) pro další marketingové účely společnosti Hamé s.r.o. po dobu 5 let od skončení této soutěže.

• Udělení výše uvedeného souhlasu je dobrovolné a souhlas může být odvolán. Účastník soutěže má právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů a další práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

• Zasláním soutěžního vstupu soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení ze strany Pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků.

Soutěžící si je vědom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může odvolat pouze písemně, a to elektronicky na adrese soutez@mediarex.cz, či poštou na adrese: MCP - Mediarex Customer Promotions, Loretánská 13, 118 00 Praha 1.

 

6. Ostatní ujednání

• Svým zapojením do soutěže vyjadřuje účastník v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených Organizátorem v souvislosti s pořádáním této soutěže, identifikací výherce a předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou. Soutěžící uděluje tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným, a to na dobu 18 měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže.

• Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.

• Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že účastník soutěže jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

• Pokud v některé z prodejen Globus v České republice stoupne počet výherců nad úroveň, kterou lze rozumně předpokládat, Organizátor si vyhrazuje právo zastavit vyplácení výher v takové prodejně až do vyšetření celé záležitosti. Promoakce v ostatních prodejnách tím není nikterak narušena.

• Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit promoakci v jakékoliv prodejně Globus v České republice nebo v celé síti, pokud vznikne důvodné podezření, že došlo k podvodu nebo trestnému činu. Pokud se takové podezření potvrdí, vyhrazuje si Organizátor právo spotřebitelskou soutěž ukončit.

• Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.

• Účastník soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Organizátor neodpovídá za případné vady výhry. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

• Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Organizátora ve vztahu ke spotřebitelům.

• Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.

• Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže budou zveřejněny na webu www.otma.cz.

• Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.otma.cz.

• V případě dotazů je možné se obrátit na infomail soutěže ve formátu – předmět zprávy OTMA a odeslat e-mail na soutez@mediarex.cz.

V Kunovicích dne 1. 8. 2017